Deficit štátneho rozpočtu 187 357 tis. € Predchádzajúci 147 173 tis. €
Príjmy 353 838 tis. € Výdavky 541 195 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 10/16 11/16 12/16 16.01.2017 %
Saldo -1 993 -421 -622 -980 -187 9 %
Príjmy spolu 15 390 11 131 12 327 14 276 354 2 %
daňové 11 530 9 207 10 075 11 068 343 3 %
z príjmov FO 5 -85 -84 -9 194 3,620 %
z príjmov PO 3 144 2 791 2 960 3 187 63 2 %
z príjmov zrážkou 190 148 158 179 34 18 %
z pridanej hodnoty 5 749 4 408 4 903 5 369 45 1 %
spotrebné 2 255 1 796 1 982 2 171 1 0 %
nedaňové 1 161 852 1 150 1 218 10 1 %
granty a transfery 2 699 1 072 1 102 1 990 0 0 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 1 057 1 085 1 940 0 0 %
Výdavky spolu 17 383 11 552 12 949 15 256 541 3 %
bežné výdavky 14 644 10 254 11 507 13 354 354 2 %
kapitálové výdavky 2 739 1 298 1 442 1 903 2 0 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.